مرور و یادگیری لغات درس هشتم

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

der Besserwisser, -
دانشمند
das Quiz, -
مسابقه
raten, er rät, riet, hat geraten
حدس زدن، حدس میزند، حدس زده،حدس زده است
das Herz, -en
قلب
schlagen, er schlägt, schlug, hat geschlagen
(کوبیدن . همدیگر را زدن . شکست دادن . پیروز شدن. هم زدن . زدن . رفتن)،او میزند،او زده ،او زده است
der Magen, ¨-en
معده
der Zahn, ¨-e
دندان
der Rücken, -
پشت
schwer
دشوار
heiß
داغ
der Spaziergang, ¨-e
پیاده روی
das Bad, ¨-e
حمام
die Praxis, Praxen
مطب ، عمل ،تجربه
die Arztpraxis, praxen
مطب دکتر(ها)
der Landarzt, ¨-e
دکتر کشور
der Zahnarzt, ¨-e
دندانپزشک
die Hausärztin, -nen
دکتر خانوادگی
der Orthopäde, -n
ارتوپد
die Sprechstunde, -n
ساعات اداری
überweisen, überwies, hat überwiesen
انتقال دادن،انتقال داده،انتقال داده است
die Grippe, -n
آنفولانزا
untersuchen
معاینه کردن
das Blut
خون
Blut ab nehmen
نمونه گیری خون گرفتن
die Gesundheit
سلامت
Was fehlt dir / Ihnen denn?
چت شده؟ / شما را چه شده؟
Was ist denn passiert?
چه اتفاقی افتاد؟
Was ist der Schmerz?
درد چیست؟
Ist das in Ordnung?
این درست است؟
Was hast du?
تو چه کار؟
Was ist los?
چه اتفاقی افتاده؟
der Unfall, ¨-e
حادثه
verletzt
مجروح
müde
خسته
Ich bin müde.
من خسته هستم.
Ich bin Krank.
من بیمار هستم.
Ich habe Grippe.
من آنفولانزا دارم.
der Schmerz, -en
درد
mein Kopf tut weh.
سرم درد میکند.
die Kopfschmerzen (Pl.)
سردرد
Mein Rücken tut weh.
پشت من درد می کند.
die Zahnschmerzen (Pl.)
دندان درد
Ich habe Zehenschmerzen.
من پا درد دارم.
die Halsschmerzen (Pl.)
گلو درد
die Magenschmerzen (Pl.)
درد معده
die Apotheke, -n
داروخانه
der Apotheker, -
داروساز مرد
die Apothekerin, -nen
داروساز زن
Was kann ich für Sie tun?
چه کاری میتوانم برایتان بکنم؟
das Rezept, -e
نسخه،دستور العمل
die Rezeptgebühr, -en
هزینه نسخه
bezahlen
پرداخت کردن
die Quittung, -en
رسید
das Medikament, -e
دارو
pro Tag
در روز
täglich
روزانه
positiv
مثبت
negativ
منفی
optimistisch
خوش بین
gestresst
دارای استرس
Spaß am Leben haben
لذت بردن از زندگی
offen sein
باز بودن
ungefähr
تقریبا
gleich
یکسان . بلافاصله. درست. مانند . الان
maximal
بیشترین
genauso
دقیقا مثل
als
به صورت،از
bis morgen
تا فردا
das Musikstück, -e
قطعه موسیقی
werden, er wird, wurde, ist geworden
شدن،او میشود، شده است، شده است
die Reihenfolge, -n
توالی، دنباله
der Australier, -
استرالیایی
der Spanier, -
اسپانیایی
der Pole, -n
قطب
der Italiener, -
ایتالیایی ها
der Ire, -n
ایرلندی
der Franzose, -n
مرد فرانسوی
der Prinz, -en
شاهزاده
auf hören
متوقف کردن، تمام شدن
der LKW, -s
کامیون
die Buchhändlerin, -nen
کتاب فروش زن
der Krimi, -s
داستان جنایی
das Geheimnis, -se
راز
übersetzen
ترجمه کردن
liefern
تحویل دادن
erklären
توضیح
Dänemark
دانمارک
die Akzeptanz
پذیرش
die Integration
همگون سازی
der Kulturschock
شوک فرهنگ
die Phase, -n
فاز
die Chance, -n
شانس
آموزش طراحی سایت