مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

Freut mich seher.
من خیلی خوشحالم
kennen lernen
آشنا شدن
Lange nicht gesehen.
کم پیدایید.
Mir geht's gut.
من خوبم.
uninteressant
خسته کننده
interessieren
جالب
persönlich
شخصی
das Alter
سن
global
جهانی،جامع
die Herkunft
منشاء
das Lieblingsland, ¨-e
کشور مورد علاقه
der Traum, ¨-e
رویا
die Grenze, -n
مرز
die Kultur, -en
فرهنگ
vergleichen, hat verglichen
مقایسه، مقایسه کرده است
Europa
اروپا
ganz-
همه
die Unterkunft, ¨-e
محل سکونت منزل، محل اقامت
die Verpflegung, -en
آذوقه تدارک غذا
heiraten
ازدواج کردن
die Oma, -s
مادر بزرگ
montags
دوشنبه ها
dienstags
سه شنبه ها
mittwochs
چهارشنبه ها
donnerstags
پنج شنبه ها
freitags
جمعه ها
samstags
شنبه ها
sonntags
یکشنبه ها
berichten
اطلاع دادن تعریف کردن
finden, hat gefunden
پیدا کردن، پیدا کرده است
das Motto, -s
شعار
der Spielplatz, ¨-e
زمین بازی
immer mehr
همیشه بیشتر
der Meter, -
متر
unterrichten
درس دادن آموزش دادن، تدریس کردن
der Master, -
کارشناسی ارشد فوق لیسانس
den Master machen
فوق لیسانس گرفتن
die Prüfung, -en
امتحان
eine prüfung machen
امتحان دادن
das Au-pair-Mädchen, -
دختر جفت طلا
die Gastfamilie, -n
خانواده میزبان
die Agentur, -en
آژانس
der Sprachkurs, -e
دوره زبان
erfolgreich
موفق
selbstständig
مستقل، خود اشتغال
kontrollieren
کنترل کردن
das Projekt, -e
پروژه
die Kauffrau, en
تاجر (زن)
das Büromanagement, -s
مدیریت اداره
senden
پخش کردن،فرستادن
schicken
ارسال
aus drucken
چاپ کردن
die Universitätsklinik, -en
بیمارستان دانشگاه
Warum?
چرا؟
weil
زیرا
die Frage, -n
پرسش
Was heißt ...?
چه نامیده میشود ...؟
Was bedeutet ...?
معنی اش چیست ...؟
bedeutet
به معنای
Das ist wirklich interessant!
این واقعا جالب است!
Das ist neu für mich!
این برای من جدید است!
Ach ja?
اوه، آره؟
Ganz klar, ...
واضح است
natürlich
طبیعتا، طبیعی، ذاتی
آموزش طراحی سایت