مرور و یادگیری لغات درس نهم

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

der Flohmarkt, ¨-e
بازار دست دوم فروشی
der Markt, ¨-e
بازار
der Besucher, -
بازدید کننده
das Musikinstrument, -e
ساز،ابزار موسیقی
das Instrument, -e
ساز،ابزار
die Handtasche, -n
کیف دستی
die Tasche, -n
کیف
der Schuh, -e
کفش
die Geldbörse, -n
کیف پول
das Geld, -er
پول
die Börse, -n
بورس
das Buch, ¨-er
کتاب
das Comicheft, -e
کتاب کمیک
der Comic, -s
کمیک
das Heft, -e
دفتر
das Glas, ¨-er
شیشه ای
der Fußball, ¨-e
فوتبال
der Ball, ¨-e
توپ
die Winterjacke, -n
ژاکت زمستان
der Fotoapparat, -e
دوربین
das Foto, -s
عکس
der Apparat, -e
دستگاه
die Hand, ¨-e
دست
der Fuß, ¨-e
پا
der Winter
زمستان
bekommen, hat bekommen
دریافت کردن،خریدن ،آسیب دیدن،(دیدار) داشتن،وادار کردن
fast
تقریبا
etwas
چیزی
bald
زود
wieder
دوباره
vielleicht
شاید
lange
برای مدت طولانی
alle
همه
viele
بسیاری
wenige
کمی از
der Stern, -e
ستاره
zu Hause
در خانه
jobben, hat gejobbt
کار کردن، کار کرده است
genau (richtig)
دقیقا (درست)
nichts für mich
هیچ چیز برای من
denn
زیرا،چراکه
der Online-Shop, -s
فروشگاه آنلاین
der Kontakt, -e
تماس
das soziale Netzwerk, die sozialen Netzwerke
شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی
das Baby, -s
نوزاد
das Marketing
بازار یابی
das Mitglied, -er
عضو
Echt?
واقعا؟
Wahnsinn!
دیوانگی!
Cool!
چه باحال !
Wirklich?
واقعا؟
der Durst
تشنگی
Durst haben
تشنه بودن
der Hunger
گرسنگی
Hunger haben
گرسنه بودن
geöffnet
باز
Mögen, du magst, er mag, hat gemocht
دوست داشتن، تو دوست داری، او دوست دارد،او دوست داشته
die Kaffeemaschine, -n
قهوه ساز
die Maschine, -n
ماشین
der Kellner, -
پیشخدمت(مرد)
die Kellnerin, -nen
پیشخدمت(زن)
die Nachspeise, -n
دسر
der Espresso, Espressi
قهوه اسپرسو
was darf´s denn sein?
چه چیزی قرار است باشد؟
Für mich ... bitte.
برای من ....لطفا
Ich nehme ..., bitte.
من ...میخورم، لطفا.
Nein, danke, für mich nichts.
نه، متشکرم، برای من هیچی.
zahlen, hat gezahlt
پرداختن ، پرداخت کرده است
die Wirtschaft
اقتصاد
das Ausland
کشورهای خارجی
der Angestellte, -n
کارمند
der Flüchtling, -e
پناهنده
der Arme, -n
فقیر(مرد)
die Arme, -n
فقیر(زن)
helfen, du hilfst, er hilft
کمک کردن،تو کمک میکنی،او کمک میکند
hat geholfen
کمک کرده است
wollen, du willst, er will, hat gewollt
می خواهید تو می خواهی، او می خواهد،او میخواسته
Hast du Lust?
حوصله داری؟
Hast du Zeit?
وقت داری؟
Kannst du am ...?
می تونی در ... ؟
Wann hast du denn Zeit?
پس کی وقت داری؟
Was wollen wir ... machen?
چه چیزی می خواهیم ... انجام دهیم؟
Ja, klar.
بله، درست است.
Nein, am ... Kann ich nicht.
نه، در ... من نمی توانم.
Nein, am ... geht es leider nicht.
نه ، متأسفانه در . . .امکان پذیر نیست.
Heute nicht. Ich muss (noch) ...
امروز نه. من باید (هنوز) ...
unternehmen, du unternimmst, er unternimmt, hat unternommen
انجام دادن،تو انجام میدهی،او انجام میدهد،او انجام داده است
Sport machen
ورزش کردن
der Ausflug, ¨-e
گردش
einen Ausflug machen
پیکنیک رفتن
آموزش طراحی سایت