مرور و یادگیری لغات درس هشتم

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

der Verkehr
ترافیک
die Umwelt
محیط زیست
gut für
خوب برای
der Stau, -s
ترافیک
die A8
A8اتوبان
das Carsharing
به اشتراک گذاری خودرو
mieten, hat gemietet
اجاره کردن، اجاره کرده است
hin kommen, ist hingekommen
به جایی آمدن،به آنجا آمد
bequem
راحت
ideal
ایده آل
Und wie kommst du ins Büro?
و چگونه به دفتر می آیید؟
zu Fuß
پیاده
das Verkehrsmittel, -
حمل و نقل
das Motorrad, ¨-er
موتور سیکلت
der Zug, ¨-e
قطار
Wann fährt der nächste Zug ab?
قطار بعدی چه موقع حرکت می کند؟
nächst-
بعد
Wann komme ich in ... an?
کی به . . . میرسم؟
an kommen, ist angekommen
رسیدن (به مقصد) رسیدن، رسیده است
die Ankunft
ورود،رسیدن
warten, hat gewartet
انتظار ، منتظر بود
das Gleis, -e
ریل
die Abfahrt
خروجی
ab fahren, du fährst ab, er fährt ab, ist abgefahren
راه افتادن (با ماشین یا قطار)، تو راه افتادی،او راه افتاد
die Straßenbahn, -en
تراموا
das Elektroauto, -s
ماشین های الکتریکی
elektrisch
الکتریکی
das Flugzeug, -e
هواپیما
fliegen, ist geflogen
پروازکردن ، پرواز کرد
das Tuktuk, -s
سه چرخه موتوری
fit
با تناسب اندام
bleiben, ist geblieben
ماندن، مانده است
Nein gibt es nicht.
نه وجود ندارد.
Ja, es gibt ...
بله، وجود دارد ...
so
پس
zu (zu teuer)
بسیار (بیش از حد گران)
sehen, du siehst, er sieht, hat gesehen
دیدن، شما می ببینید، او می بیند
die Hexe, -n
جادوگر
der Vampir, -e
خون آشام
Wie kommst du hin?
چگونه به آنجا می آیید؟
(immer) geradeaus
(همیشه) مستقیم
Entschuldigung.
ببخشید.
Wo ist hier die ...?
اینجا . . .کجا است؟
Gehen Sie ...
بروید ...
über (über die Straße)
بالا (بالا خیابان)
nach Hause
در خانه
der Marktplatz, ¨-e
بازار
die Hauptstraße, -n
خیابان اصلی
die Gasse, -n
کوچه
der Taxistand, ¨-e
جایگاه تاکسی
die Bushalte-
ایستگاه اتوبوس
stelle, -n
محل
der Treffpunkt, -e
محل ملاقات
der Rathaus, ¨-er
ساختمان شهرداری
der Supermarkt, ¨-e
سوپر مارکت
die Bustour, -en
تور اتوبوس
der Stadtrundgang, ¨-e
تور شهری
die Sehenswürdigkeit, -en
مکان دیدنی
berühmt
معروف
die Million, -en
میلیون
der Einwohner, -
ساکنان
der Tourist, -en
توریست(مرد)
die Touristin, -nen
توریست(زن)
einfach (einfach toll)
آسان (فقط بزرگ)
wunderschön
زیبا
Na ja.
خب.
Gute Idee.
ایده خوبی است.
Ja, gerne.
بله، لطفا.
Nein, das finde ich nicht gut.
نه ، فکر نمی کنم خوب باشد
ich langweilig.
من خسته شدم.
آموزش طراحی سایت