مرور و یادگیری لغات درس هفتم

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

das Wetter
هوا
Wie ist das Wetter?
هوا چطور است؟
die Sonne
خورشید
sonnig
آفتابی
der Regen
باران
regen, es hat geregnet
باران باریدن، باران می بارید
der Schnee
برف
schneien, es hat geschneit
برف، برف می بارید
die Wolke, -n
ابر
bewölkt
ابری
bei Wind und Wetter
در باد و هوا
der Gard (Celsius)
گراد (سانتیگراد)
warm
گرم
kühl
خنک
kalt
سرد
schlecht
بد
richtig (richtig kalt)
درست (واقعا سرد)
über
بالای،بیش از،درباره،در طول (زمان)،آن طرف،روی ،بیشتر از
bis (20 Grad)
تا (20 درجه)
plus 5 Grad
مثبت 5 درجه
minus 5 Grad
منهای 5 درجه
der Norden
شمال
der Süden
جنوب
der Westen
غرب
der Osten
در شرق
Stimmt!
درسته!
Wie war dein Wochenende?
آخر هفته چگونه بود؟
Oje!
او بله!
zum Glück
خوشبختانه
Ich auch.
من هم همینطور.
der Lebenslauf, ¨-e
رزومه
leben, hat gelebt
زندگی کردن، زندگی کرده
Wann bist du geboren?
شما کی به دنیا آمدید؟
das Geburtsdatum, -daten
تاریخ تولد
Geburtstag, -e
زادروز
am 1. März
در تاریخ 1 مارس
ersten
اول
der Geburtsort, -e
زادگاه
Wo bist du geboren?
شما کجا به دنیا آمدید؟
Ich bin in ... geboren
من در... به دنیا آمدم
der Zentimeter, -
سانتی متر
... Zentimeter groß sein
بزرگی آن ... سانتی متر است
der Familienstand
وضعیت تأهل
ledig
مجرد
verheiratet
ازدواج کرده
die Postleitzahl, -en
کد پستی
die Hausnummer, -n
شماره خانه
das Abitur
دبیرستان
das Gymnasium, Gymnasien
دبیرستان
die Universität, -en
دانشگاه
Was sind deine Hobbys?
سرگرمی های شما چی هستند؟
das Interesse, -n
علاقه
die Fremdsprache, -n
زبان های خارجی
Französisch
فرانسوی
der Morgen, -
صبح
am Morgen
در صبح
der Vormittag, -e
قبل از ظهر
am Vormittag
در قبل از ظهر
der Mittag, -e
ظهر
am Mittag
در ظهر
gestern
دیروز
heute
امروز
der Nachmittag, -e
بعد از ظهر
am Nachmittag
در بعد از ظهر
der Abend, -e
عصر
am Abend
در عصر
die Nacht, ¨-e
شب
in der Nacht
در شب
morgen
فردا
der Lieblingsmonat, -e
ماه مورد علاقه
von ... Nach
از ... پس از
von ... Bis
از تا
zwischen
میان
schnell
سریع
langsam
آرام
die Autobahn, -en
بزرگراه
der ICE, -s
قطار سریع‌السیر
das Hotel, -s
هتل
das Fahrrad, ¨-er
دوچرخه
Ich bin kaputt.
من خسته شده ام
die Farm, -en
مزرعه
der Cowboy, -s
گاوچران
der Fahrradkurier, -e
پست‌چی دوچرخه‌سوار
der Kurierservice, -s
خدمات پیک
der Banker, -
بانکدار
آموزش طراحی سایت