مرور و یادگیری لغات درس دوم

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

der Mensch, en
فرد، آرم
die Studie, -n
مطالعه
die Stadt, ¨-e
شهر
cool
باحال
sexy
جذاب
Na, was ist denn das?
خب، این چیه؟
ein-
یک
kein-
هیچ
die Katze, -n
گربه
der Hund, -e
سگ
und
و
oder
یا
doch
چرا
Auf Wiedersehen
به امید دیدار
Bis Bald!
تا بعد!
das Pony, -s
پونی، اسب کوچک
es
آن
sie (Pl.)
آن ها
dein-
مال تو
sein-
مال او (مذکر)
ihr-
مال او (مونث)
lieben
بسیار دوست داشتن
das Hobby, -s
سرگرمی
der Fußball
فوتبال
der Freund, -e
دوست (مذکر)
die Freundin, -nen
دوست (مونث)
das Yoga
یوگا
Yoga machen
ورزش یوگا رفتن
die Famillie, -n
خانواده
der Vater, ¨-
پدر
die mutter, ¨-
مادر
die Eltern (Pl.)
پدر و مادر
der Bruder, ¨-
برادر
die Schwester, -n
خواهر
der Großvater, ¨-
پدر بزرگ
die Großmutter, ¨-
مادر بزرگ
die Großeltern (Pl.)
پدربزرگ و مادربزرگ
der Mann, ¨-er
آقا، همسر (مذکر)
die Frau, en
خانم، همسر (مونث)
der Junge, -n
پسر
das Mädchen, -
دختر
Wer ist das?
این کیه؟
Wer sind die?
آنها چه کسانی هستند؟
das
آن، آنها، این، اینها
klein
کوچک
groß
بزرگ
Wie alt ist ...?
... چند ساله است؟
Sie/Er ist ... Jahre alt.
او (مونث)/او (مذکر) ... ساله است
Wie geht's?
چطور می گذرد؟ (حالتان چطور است؟)
Wie geht's denn so?
چطور می گذرد؟ (حالتان چطور است؟)
Wie geht's es Ihnen?
به شما چطور می گذرد؟ (حالتان چطور است؟)
Und dir?
و به تو؟
Und Ihnen?
و به شما؟
Sehr gut.
خیلی خوب.
Danke, gut.
ممنون، خوب.
Es geht.
می گذرد.
Na ja. So lala.
هی، نه خوب نه بد.
das Handy, -s
تلفن همراه
das Smartphone, -s
گوشی هوشمند
der Laptop, -s
لپ تاپ
die App, -s
برنامه
der Friseur, -
آراشگر (مذکر)
die Friseurin, -nen
آراشگر (مونث)
der Architekt, -en
معمار (مذکر)
die Architektin, -nen
معمار (مونث)
der Job, -s
کار
der Kollege, -n
همکار (مذکر)
die Kollegin, -nen
همکار (مونث)
der Chef, -s
رئیس (مذکر)
die Chefin, -nen
رئیس (مونث)
elf
یازده
zwölf
دوازده
dreizehn
سیزده
vierzehn
چهارده
fünfzehn
پانزده
sechzehn
شانزده
siebzehn
هفده
achtzehn
هجده
neunzehn
نوزده
zwanzig
بیست
einundzwanzig
بیست و یک
zweiundzwanzig
بیست و دو
dreißig
سی
einunddreißig
سی و یک
zweiunddreißig
سی و دو
vierzig
چهل
fünfzig
پنجاه
sechzig
شصت
siebzig
هفتاد
achtzig
هشتاد
neunzig
نود
hundert
صد
آموزش طراحی سایت