فلش کارت های کتاب STARTEN WIR A2

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از دکمه های زیر فلش کارت های مربوط به آن درس را باز کرده و کلمات را با صدای تلفظ آن ها تمرین کنید. فراموش نکنید که صدای دستگاه خود را زیاد کنید.

مرور و یادگیری لغات درس اول
مرور و یادگیری لغات درس دوم
مرور و یادگیری لغات درس سوم
مرور و یادگیری لغات درس چهارم
مرور و یادگیری لغات درس پنجم
مرور و یادگیری لغات درس ششم
مرور و یادگیری لغات درس هفتم
مرور و یادگیری لغات درس هشتم
مرور و یادگیری لغات درس نهم
مرور و یادگیری لغات درس دهم
مرور و یادگیری لغات درس یازدهم
مرور و یادگیری لغات درس دوازدهم
آموزش طراحی سایت